"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Dodatkowe środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości obszaru LGD "LIWOCZ"

Odsłony: 646

Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ” otrzymała dodatkowe środki finansowe na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016 – 2022, w wysokości 690 000,00 zł. Jest to forma premii za dotychczasową właściwą i efektywną realizację działań założonych w LSR 2016-2022, zgodnie z warunkami określonymi w tzw. umowie ramowej.

Środki te zostaną przeznaczone na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości i powstaniem nowych miejsc pracy na obszarze LGD „LIWOCZ”.

Nabory wniosków dla osób, które zechcą otworzyć własną działalność gospodarczą oraz dla firm, które chciałyby rozwinąć swoją działalność gospodarczą planowane są już jesienią bieżącego roku.

 

27.06.2019

Przypomnienie o obowiązku opłacenia składki członkowskiej

Odsłony: 602
W oparciu o § 8 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, przypominamy członkom stowarzyszenia o obowiązku opłacenia składki członkowskiej. Zgodnie z Uchwałą Nr 5 z dnia 5 stycznia 2009 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, wysokość składki członkowskiej wynosi:
- 12 zł. za cały rok dla sektora społecznego (osoby fizyczne, stowarzyszenia),
- 24 zł. za cały rok dla sektora gospodarczego (firmy, przedsiębiorcy).
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Stowarzyszenia, nr: 73 8626 0002 2001 0009 2395 0001  Bank Spółdzielczy w Kołaczycach.

Zwołanie Posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 03.07.2019 r.

Odsłony: 596

Przewodniczący zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 03.07.2019 r. (środa), o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru grantobiorców.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad - do pobrania. 

Projekt "Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe"

Odsłony: 767

Projekt jest realizowany przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Staszica 7, 38-200 Jasło , w partnerstwie z "INNOVO" Innowacje w Biznesie Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło.

Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 28.02.2022 r.

W ramach projektu „Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe” Uczestnik projektu skorzysta z Usług Rozwojowych tj. kursów/szkoleń zawodowych/studiów podyplomowych (z wyłączeniem kursów językowych i TIK).

Projekt skierowany jest do osób, które min.:

- mają ukończone 18 lat,

- mają miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie na terenie subregionu "SK" w powiatach: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski (woj. Podkarpackie), lub spoza subregionu „ SK”, o ile będą one realizowały wybraną do dofinansowania Usługę Rozwojową na terenie objętym projektem oraz zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie województwa podkarpackiego,

- nie są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Kryteria premiujące będą przyznawane następującym grupom osób:

- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych

- osoby powyżej 50 roku życia

- osoby niepełnosprawne

- osoby niepracujące(bierna zawodowo, bezrobotne, długotrwale bezrobotne)

Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu są dostępne na stronie: http://www.pakd.pl/tskw