"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Komunikat dla beneficjentów 19.2 - pismo MRiRW

Odsłony: 529

W załączeniu przedstawiamy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawierające szczegółowe wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań
w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020, wynikających z wprowadzenia ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegółowych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695).

 Treść przedmiotowego pisma obejmuje zagadnienia związane z:
• zachowaniem terminu realizacji operacji,
• podleganiem ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
• wykonywaniem działalności gospodarczej,
• osiągnięciem 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
• utrzymaniem liczby pracowników w ramach operacji,
• poniesieniem kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
• realizacją zadań w ramach projektu grantowego,
• zatrudnieniem osób z grupy defaworyzowanej,
• zatrudnieniem pracowników w ramach poddziałania 19.4.

Kategoria: