"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Monitoring i ewaluacja LSR

Materiały dla uczestników warsztatu refleksyjnego na 27.02.2023

Odsłony: 205

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 roku.

Dane dotyczą m.in.: realizacji finansowej i rzeczowej LSR (osiągnięte wartości wskaźników), funkcjonowania LGD i biura (działań informacyjno-promocyjnych, działań doradczych, funkcjonowania partnerstwa i organów LGD), sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD w oparciu o dostępne dane statystyczne.

Zaproszenie do udziału w warsztacie refleksyjnym LGD "LIWOCZ" - 27 luty 2023 r.

Odsłony: 187

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zaprasza Członków Stowarzyszenia, Członków Organów Statutowych Stowarzyszenia, Beneficjentów oraz wszystkie osoby zainteresowane wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 r., w godz. od 11.00 do 16.00 na Sali Konferencyjnej w Budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A.

Chęć udziału w warsztacie można zgłaszać telefonicznie pod nr tel. (13) 44 103 38 do dnia 24 lutego 2023 r. do godz. 15.00.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.
Program warsztatu refleksyjnego:
1) Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.
2) Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD „LIWOCZ”
wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.
3) Dyskusja z uczestnikami warsztatu na temat:
─ realizacji finansowej i rzeczowej LSR,
─ jakości wybieranych projektów,
─ stosowanych kryteriów wyboru,
─ adekwatności wybieranych projektów do celów LSR i potrzeb społeczności obszaru LGD,
─ przyjętego systemu wskaźników w kontekście dostarczanych informacji,
─ procedur naboru, wyboru i realizacji projektów,
─ skuteczności działań biura LGD,
─ ewentualnych zmian w działaniach LGD.
4) Podsumowanie spotkania

Jednocześnie informujemy, że dane niezbędne do przeprowadzenia warsztatu dotyczące realizacji finansowej i rzeczowej LSR, funkcjonowania LGD i biura, sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD, zastaną udostępnione na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem spotkania. Uczestników warsztatów prosimy o zapoznanie się z w/w materiałami.

Ankieta dla mieszkańców – ewaluacja LSR

Odsłony: 731

W związku z trwającym procesem zewnętrznej ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 (LSR) zwracamy się z prośbą do mieszkańców obszaru objętego działaniem LGD „LIWOCZ” o wypełnienie krótkiej ankiety.

Link do ankiety: ANKIETA

Zachęcamy również do udostępniania ankiety mieszkańcom gminy Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa i Pilzno poprzez media społecznościowe.

 

Ewaluacja zewnętrzna LSR

Odsłony: 226

Zapraszamy do zapoznania się z RAPORTEM ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego (LSR) realizowanej przez LGD "LIWOCZ" w latach 2016-2022.

Raport został opracowany przez zewnętrznego ewaluatora zgodnie z Wytyczną nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej...

LGD zrealizowała warsztat refleksyjny_22 luty 2022 r.

Odsłony: 499

W dniu 22.02.2022 r. w Brzyskach odbył się Warsztat Refleksyjny w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wspólnym zadaniem uczestników warsztatu było zastanowienie się i przeanalizowanie procesu wdrażania Lokalnej Strartegii Rozwoju LGD "LIWOCZ", osiągniętych efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak by lepiej zrozumieć wypracowane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować,
w jakim stopniu zbliżają się one do założonych celów.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie, aktywny udział oraz cenne uwagi. Na pewno zostaną one wykorzystane w dalszej pracy stowarzyszenia.

WR2022