"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Monitoring i ewaluacja LSR

Warsztat refleksyjny zrealizowany_19.02.2020 r.

Odsłony: 596

W dniu 19.02.2020 r. w naszej siedzibie w Brzyskach odbył się Warsztat Refleksyjny w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wspólnym zadaniem uczestników warsztatu było zastanowienie się i przeanalizowanie procesu wdrażania Lokalnej Strartegii Rozwoju LGD "LIWOCZ" i osiągniętych efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak by lepiej zrozumieć wypracowane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają się one do założonych celów. 

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział oraz cenne uwagi, które na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy stowarzyszenia.

zdj.warsztat IMG 6468

Materiały dla uczestników warsztatu refleksyjnego na 19.02.2020 r.

Odsłony: 450

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 roku.

Dane dotyczą m.in.: realizacji finansowej i rzeczowej LSR (osiągnięte wartości wskaźników), funkcjonowania LGD i biura (działań informacyjno-promocyjnych, działań doradczych, funkcjonowania partnerstwa i organów LGD), sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD w oparciu o dostępne dane statystyczne.

Materiały dla uczestników warsztatu refleksyjnego na 26 lutego 2019 r.

Odsłony: 1004

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałmi na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 roku.

Dane dotyczą m.in.: realizacji finansowej i rzeczowej LSR (osiągnięte wartości wskaźników), funkcjonowania LGD i biura (działań informacyjno-promocyjnych, działań doradczych, funkcjonowania partnerstwa i organów LGD), sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD w oparciu o dostępne dane statystyczne.

Zaproszenie do udziału w warsztacie refleksyjnym - 26 lutego 2019 r.

Odsłony: 1124

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

ZAPRASZA

Członków Stowarzyszenia, Członków Organów Statutowych Stowarzyszenia, Beneficjentów oraz wszystkie osoby zainteresowane
wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju

do udziału w warsztacie refleksyjnym,
który odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r., w godz. od 1200 do 1700

w RestauracjiW Starym Ogrodzie” w Jodłowej

39-225 Jodłowa 16

Warsztat refleksyjny 

Chęć udziału w warsztacie można zgłaszać telefonicznie pod nr tel. (13) 44 103 38 do dnia 22 lutego 2019 r. do godz.15.00.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Program warsztatu refleksyjnego:

1) Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.

2) Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD „LIWOCZ” wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.

3) Dyskusja z uczestnikami warsztatu na temat:

        realizacji finansowej i rzeczowej LSR,

        jakości wybieranych projektów,

        stosowanych kryteriów wyboru,

        adekwatności wybieranych projektów do celów LSR i potrzeb społeczności obszaru LGD,

        przyjętego systemu wskaźników w kontekście dostarczanych informacji,

        procedur naboru, wyboru i realizacji projektów,

        skuteczności działań biura LGD,

        ewentualnych zmian w działaniach LGD.

4) Podsumowanie spotkania.

Jednocześnie informujemy, że dane niezbędne do przeprowadzenia warsztatu dotyczące realizacji finansowej i rzeczowej LSR, funkcjonowania LGD i biura, sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD, zastaną udostępnione na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem spotkania. Uczestników warsztatów prosimy o zapoznanie się z w/w materiałami.