"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Monitoring i ewaluacja LSR

Zaproszenie do udziału w warsztacie refleksyjnym - 20 lutego 2018 r.

Odsłony: 1409

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

ZAPRASZA

Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Członków Stowarzyszenia
oraz Beneficjentów LGD „LIWOCZ”

do udziału w warsztacie refleksyjnym,
który odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 r., w godz. od 1100 do 1600

w Gospodarstwie AgroturystycznymNad stawami
Lidia i Robert Żygłowicz, Klecie 143.

Chęć udziału w warsztacie można zgłaszać telefonicznie pod nr tel. (13) 44 103 38. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Program warsztatu refleksyjnego:

  1. Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.
  2. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD „LIWOCZ” wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.
  3. Dyskusja z uczestnikami warsztatu na temat:

        realizacji finansowej i rzeczowej LSR,

        jakości wybieranych projektów,

        stosowanych kryteriów wyboru,

        adekwatności wybieranych projektów do celów LSR i potrzeb społeczności obszaru LGD,

        przyjętego systemu wskaźników w kontekście dostarczanych informacji,

        procedur naboru, wyboru i realizacji projektów,

        skuteczności działań biura LGD,

        ewentualnych zmian w działaniach LGD.

4. Podsumowanie spotkania

 

Jednocześnie informujemy, że dane niezbędne do przeprowadzenia warsztatu dotyczące realizacji finansowej i rzeczowej LSR, funkcjonowania LGD i biura, sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD, zastaną udostępnione na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem spotkania. Uczestników warsztatów prosimy o zapoznanie się z w/w materiałami.