"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Monitoring i ewaluacja LSR

Zaproszenie do udziału w warsztacie refleksyjnym LGD "LIWOCZ" - 22 luty 2022 r.

Odsłony: 664

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zaprasza Członków Stowarzyszenia, Członków Organów Statutowych Stowarzyszenia, Beneficjentów oraz wszystkie osoby zainteresowane wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 r., w godz. od 12.00 do 17.00 na Sali Konferencyjnej w Budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A.

Chęć udziału w warsztacie należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. (13) 44 103 38 do dnia 21 lutego 2022 r. do godz. 15.00.
W związku z trwającym stanem epidemii COVID -19 obowiązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.
Program warsztatu refleksyjnego:
1) Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.
2) Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD „LIWOCZ” wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.
3) Dyskusja z uczestnikami warsztatu na temat:
─ realizacji finansowej i rzeczowej LSR,
─ jakości wybieranych projektów,
─ stosowanych kryteriów wyboru,
─ adekwatności wybieranych projektów do celów LSR i potrzeb społeczności obszaru LGD,
─ przyjętego systemu wskaźników w kontekście dostarczanych informacji,
─ procedur naboru, wyboru i realizacji projektów,
─ skuteczności działań biura LGD,
─ ewentualnych zmian w działaniach LGD.
4) Podsumowanie spotkania

Jednocześnie informujemy, że dane niezbędne do przeprowadzenia warsztatu dotyczące realizacji finansowej i rzeczowej LSR, funkcjonowania LGD i biura, sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD, zastaną udostępnione na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem spotkania. Uczestników warsztatów prosimy o zapoznanie się z w/w materiałami.