"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Monitoring i ewaluacja LSR

Materiały dla uczestników warsztatu refleksyjnego na 22.02.2022 r.

Odsłony: 485

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 roku.

Dane dotyczą m.in.: realizacji finansowej i rzeczowej LSR (osiągnięte wartości wskaźników), funkcjonowania LGD i biura (działań informacyjno-promocyjnych, działań doradczych, funkcjonowania partnerstwa i organów LGD), sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD w oparciu o dostępne dane statystyczne.

Zaproszenie do udziału w warsztacie refleksyjnym LGD "LIWOCZ" - 22 luty 2022 r.

Odsłony: 482

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zaprasza Członków Stowarzyszenia, Członków Organów Statutowych Stowarzyszenia, Beneficjentów oraz wszystkie osoby zainteresowane wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 r., w godz. od 12.00 do 17.00 na Sali Konferencyjnej w Budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A.

Chęć udziału w warsztacie należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. (13) 44 103 38 do dnia 21 lutego 2022 r. do godz. 15.00.
W związku z trwającym stanem epidemii COVID -19 obowiązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.
Program warsztatu refleksyjnego:
1) Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.
2) Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD „LIWOCZ” wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.
3) Dyskusja z uczestnikami warsztatu na temat:
─ realizacji finansowej i rzeczowej LSR,
─ jakości wybieranych projektów,
─ stosowanych kryteriów wyboru,
─ adekwatności wybieranych projektów do celów LSR i potrzeb społeczności obszaru LGD,
─ przyjętego systemu wskaźników w kontekście dostarczanych informacji,
─ procedur naboru, wyboru i realizacji projektów,
─ skuteczności działań biura LGD,
─ ewentualnych zmian w działaniach LGD.
4) Podsumowanie spotkania

Jednocześnie informujemy, że dane niezbędne do przeprowadzenia warsztatu dotyczące realizacji finansowej i rzeczowej LSR, funkcjonowania LGD i biura, sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD, zastaną udostępnione na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem spotkania. Uczestników warsztatów prosimy o zapoznanie się z w/w materiałami.

Warsztat refleksyjny zrealizowany_19.02.2020 r.

Odsłony: 1613

W dniu 19.02.2020 r. w naszej siedzibie w Brzyskach odbył się Warsztat Refleksyjny w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wspólnym zadaniem uczestników warsztatu było zastanowienie się i przeanalizowanie procesu wdrażania Lokalnej Strartegii Rozwoju LGD "LIWOCZ" i osiągniętych efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak by lepiej zrozumieć wypracowane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają się one do założonych celów. 

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział oraz cenne uwagi, które na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy stowarzyszenia.

zdj.warsztat IMG 6468

Monitoring i ewaluacja wewnętrzna LSR_za 2020 r.

Odsłony: 874

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, prezentujemy Państwu materiały i dane dotyczące m.in.: realizacji finansowej i rzeczowej LSR (osiągnięte wartości wskaźników), funkcjonowania LGD i biura (działań informacyjno-promocyjnych, działań doradczych, funkcjonowania partnerstwa i organów LGD), oraz sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD w oparciu o dostępne dane statystyczne.

W oparciu o przedstawione materiały i dane zachęcamy do przeanalizowania i zastanowienia się nad następującymi pytaniami:

1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
(Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?;
Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?;
Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?)

2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
(W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?;
Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR?;
Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?)

3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
(Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?;
Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?;
Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?)

4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
(Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?;
Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?)

5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
(Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?;
Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?)

6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
(Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?)

7. Jaka jest skuteczność działania biura (działań animacyjnych, informacyjno – promocyjnych, doradczych)?

8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

W bieżącym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, warsztat refleksyjny nie będzie relizowany w formie stacjonarnej, dlatego zachęcamy do przekazywania wszelkich uwag i sugestii dotyczących realizacji LSR na nasz adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 23.02.2021 r.

 

Materiały dla uczestników warsztatu refleksyjnego na 19.02.2020 r.

Odsłony: 1304

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 roku.

Dane dotyczą m.in.: realizacji finansowej i rzeczowej LSR (osiągnięte wartości wskaźników), funkcjonowania LGD i biura (działań informacyjno-promocyjnych, działań doradczych, funkcjonowania partnerstwa i organów LGD), sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD w oparciu o dostępne dane statystyczne.