"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" - 27 maja 2019 r.

Odsłony: 219

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”
Zaprasza
na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 27.05.2019 r. o godz. 16.00

na Sali Konferencyjnej w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach.

 

 Proponowany porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
 4. Wybór pozostałych Członków prezydium (Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza).
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:   a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu,   b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,     c) zatwierdzenia sprawozdania Rady,   d) udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2018.
 10. Przedstawienie proponowanych zmian do Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022 (LSR) w zakresie zmiany treści rozdziału V Cele i wskaźniki i VII Plan działania oraz załącznika nr 3 i 4 do LSR.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał w załączniku oraz dostepne w biurze Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.

Kategoria: