"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" - 21.05.2020 r.

Odsłony: 489

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”
Zaprasza
na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 21.05.2020 r. o godz. 1600
na Sali Widowisko-Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Brzostku przy ulicy M.N. Mysłowskiego 11.

Proponowany porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”:
1) Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
3) Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
4) Wybór pozostałych Członków prezydium (Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza).
5) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6) Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu.
7) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8) Przedstawienie sprawozdania Rady.
9) Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu,
   b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
   c) zatwierdzenia sprawozdania Rady,
d) udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2019,
10) Zgłaszanie i wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
11) Zgłaszanie i wybór Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
12) Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”,
   b) wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”,
13) Przedstawienie proponowanych zmian do Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022 (LSR).
14) Przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie Rady.
15) Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru.
16) Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) uchwalenia LSR,
   b) uchwalenia zmian w Regulaminie Rady,
   c) uchwalenia zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru.,
17) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia decyzji o przystąpieniu do Podkarpackiej Sieci LGD.
18) Sprawy różne.
19) Zakończenie obrad.

Projekty uchwał są dostępne do pobrania w załączniku poniżej oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.

Kategoria: