"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" - 27.09.2021 r.

Odsłony: 519

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”
Zaprasza na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”,
które odbędzie się w dniu 27.09.2021 r. (poniedziałek) o godz. 1600 na Sali Bankietowej BIANCO, Zawadka Brzostecka 14B, 39-230 Brzostek.

Proponowany porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”:
1) Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
3) Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
4) Wybór pozostałych Członków prezydium (Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza).
5) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6) Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu.
7) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8) Przedstawienie sprawozdania Rady.
9) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu,
b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady,
d) udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2020,
10) Przedstawienie proponowanych zmian do Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022 (LSR).
11) Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru.
12) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia LSR,
b) uchwalenia Lokalnych Kryteriów Wyboru,
13) Sprawy różne.
14) Zakończenie obrad.

Projekty uchwał są dostępne do pobrania poniżej oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.

Kategoria: