"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ"

Zgodnie z planem w dniu 16 września 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ". Zebranie miało miejsce w Sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach. Z powodu braku wymaganej liczby członków, quorum zostało przeprowadzone dopiero w drugim terminie po wymaganych 30 minutach.
Przewodniczącym Zebrania został Pan Piotr Szczepkowicz, wiceprzewodniczącym Pan Zenon Szura, a sekretarzem Pani Władysława Kosińska. Podczas posiedzenia przedyskutowano zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczące zmian w harmonogramie naboru wniosków, budżecie LSR w ramach poszczególnych działań – zmniejszenie alokacji środków na „Odnowę i rozwój wsi" i zwiększenie alokacji na działanie „Małe projekty", zmianę lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania „Małe projekty", zmianę wskaźników i ich wartości docelowych. Po przedyskutowaniu wyżej wymienionych spraw podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia LSR. Następnie przedstawiono również stan realizacji LSR. Prezes Stowarzyszenia omówiła sprawy bieżące związane z programem naprawczym oraz realizacją projektu współpracy o akronimie ATLAS (Aktywna Turystyka Ludności Atrakcyjnym Szlakiem). Na tym obrady zakończono.

Kategoria: