"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Poprzyj Lokalne Grupy Działania w staraniach o zwiększenie budżetu Programu LEADER po 2023 r.

Odsłony: 1616

zdddddd

Poprzyj starania Lokalnych Grup Działania o przeznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi większych środków na LEADER’a w nowym okresie programowania.

W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €.
Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało:

  • 8 526 miejsc pracy,
  • 4 328 nowych firm,
  • 3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
  • 863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.

I te liczby ciągle rosną!

W nowym okresie programowania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje przekazać na LEADER’a ok. 70% mniej środków niż dotychczas.

W obliczu takich planów sytuacja wygląda nastepująco: Dofinansowanie uzyska z Województwa Podkarpackiego ok. 8 LGD z istniejących 26, na obszarze całego kraju ok. 100 LGD z istniejących ponad 300 LGD, jest to 1/3 lokalnych grup działania. W związku z tym znaczna część obszarów wiejskich zostanie pozbawiona środków finansowych, które dotychczas LGD przeznaczały na przedsiębiorczość (powstawanie nowych firm i rozwój już istniejących), przedsięwzięcia inwestycyjne, np. nabory dla gmin na budowę i przebudowę obiektów infrastruktury kulturowej, rekreacyjnej i turystycznej. Powstawały place zabaw, siłownie plenerowe, boiska rekreacyjne. Grantobiorcy wśród których były koła gospodyń wiejskich, parafie, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, realizowali działania służące kultywowaniu tradycji, podnoszeniu świadomości społecznej, związanej między innymi z koniecznością ochrony środowiska, przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, aktywizacją i integracją mieszkańców oraz wiele innych. 

Prosimy, o wzięcie udziału w konsultacjach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (do 15 lutego 2021 r.).
Można to zrobić na stronie internetowej Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku – link do konsultacji

Formularz przygotowany do konsultacji należy wypełnić w następujący sposób (formularz znajduje się na samym dole strony, pod dokumentami):
W pkt. 1 proszę wybrać:
Rozdział 6 Plan finansowy.

W pkt. 2 proszę wpisać:

10% alokację wymaganą projektem rozporządzenia w sprawie Planów strategicznych przeznaczono na podejście LEADER.

W pkt. 3 proszę wpisać poniższe uzasadnienie:
W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €.
Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało:
8 526 miejsc pracy,
4 328 nowych firm,
3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale Plan finansowy projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na działanie LEADER w nowym okresie programowania zostanie przeznaczonych tylko 5% alokacji wymaganej rozporządzeniem o Planie Strategicznym.
Jest to kwota znacznie mniejsza od dotychczas dostępnej, dzięki której powstało m.in. tak dużo miejsc pracy, nowych firm, obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, czy też realizowano inne działania wzmacniające więzi społeczne mieszkańców wsi, kultywujące dziedzictwo historyczno-kulturowe, wspierające koła gospodyń wiejskich licznie rejestrowane w ostatnim czasie w ARiMR.
W projekcie PS WPR w ramach działania LEADER przewidziano szerszy w stosunku do dotychczasowego katalog operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach realizowanych przez LGD lokalnych strategii rozwoju. Ponadto działanie LEADER będzie, odmiennie niż dotychczas, jedynym działaniem w ramach którego gminy będą mogły finansować inwestycje istotne dla społeczności lokalnej z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich.
LEADER w nowym okresie programowania będzie również jedynym działaniem, w ramach którego będzie możliwe wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w nowo powstałych lub istniejących przedsiębiorstwach nie związanych z rolnictwem.
Jeżeli zatem LEADER będzie jedynym działaniem wspierającym gminy oraz małe, rodzinne firmy z obszarów wiejskich, to należy się zastanowić nad zwiększeniem jego alokacji, a nie zmniejszeniem.

Dziękujemy za udział w konsultacjach i wsparcie naszej inicjatywy. Jesteśmy naprawdę wdzięczni za Państwa zaangażowanie i poparcie – tylko razem jesteśmy w stanie coś zdziałać.

Slajd1Slajd2

Slajd3Slajd4

Slajd5

 

 

 

Kategoria: