"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zaproszenie do udziału w warsztacie refleksyjnym LGD "LIWOCZ"

Odsłony: 318

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD, Członków Stowarzyszenia oraz Beneficjentów do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie za pośrednictwem ankiety on-line.

Zawarcie umowy na realizację LSR na lata 2023-2029

Odsłony: 862

W dniu 09.01.2024 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ", reprezentowane przez Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, zawarło z Zarządem Województwa Podkarpackiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2029 na kwotę 3 379 670,55 euro.

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2023

Odsłony: 386

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 08.01.2024 r. dokonano oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2023 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą.

Lista operacji zgodnych z LSR, wybranych do dofinansowania oraz protokół z oceny i wyboru operacji do pobrania poniżej:

Zwołanie posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ"

Odsłony: 404

Na podstawie § 12 pkt. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” Przewodniczący zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 08.01.2024 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
W/w procedura dotyczy naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłoszenie nr 1/2023 o u dzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, oraz uzyskać rekomendacje. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, zamieszkałe (mające siedzibę) i działające na terenie LGD, czyli jednej z 5 gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.