"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Projekt "Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe"

Odsłony: 209

Projekt jest realizowany przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Staszica 7, 38-200 Jasło , w partnerstwie z "INNOVO" Innowacje w Biznesie Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło.

Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 28.02.2022 r.

W ramach projektu „Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe” Uczestnik projektu skorzysta z Usług Rozwojowych tj. kursów/szkoleń zawodowych/studiów podyplomowych (z wyłączeniem kursów językowych i TIK).

Projekt skierowany jest do osób, które min.:

- mają ukończone 18 lat,

- mają miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie na terenie subregionu "SK" w powiatach: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski (woj. Podkarpackie), lub spoza subregionu „ SK”, o ile będą one realizowały wybraną do dofinansowania Usługę Rozwojową na terenie objętym projektem oraz zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie województwa podkarpackiego,

- nie są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Kryteria premiujące będą przyznawane następującym grupom osób:

- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych

- osoby powyżej 50 roku życia

- osoby niepełnosprawne

- osoby niepracujące(bierna zawodowo, bezrobotne, długotrwale bezrobotne)

Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu są dostępne na stronie: http://www.pakd.pl/tskw

Wyniki oceny i wyboru operacji własnej LGD LIWOCZ (1/2019/OW) oraz opiniowania zmian umowy

Odsłony: 83

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 20.05.2019 r. dokonano oceny i wyboru do dofinansowania operacji własnej LGD pt. "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą - II edycja", o zakresie tematycznym "Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla grup defaworyzowanych" oraz opiniowania zmian umowy.

Operacja LGD realizowana jest w trybie operacji własnej ponieważ żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji o planowanej do realizacji operacji własnej (nr 1/2019/OW) na stronie www.lgdliwocz.pl, nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Protokół z posiedzenia oraz lista operacji wybranych do dofinansowania w załączeniu.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" - 27 maja 2019 r.

Odsłony: 91

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”
Zaprasza
na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 27.05.2019 r. o godz. 16.00

na Sali Konferencyjnej w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach.

 

 Proponowany porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
 4. Wybór pozostałych Członków prezydium (Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza).
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:   a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu,   b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,     c) zatwierdzenia sprawozdania Rady,   d) udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2018.
 10. Przedstawienie proponowanych zmian do Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022 (LSR) w zakresie zmiany treści rozdziału V Cele i wskaźniki i VII Plan działania oraz załącznika nr 3 i 4 do LSR.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał w załączniku oraz dostepne w biurze Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.

Zwołanie Posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 20.05.2019 r.

Odsłony: 456

Przewodniczący zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 20.05.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny i wyboru operacji własnej LGD "LIWOCZ" oraz opiniowania zmian umowy.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, oraz uzyskać rekomendacje. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, zamieszkałe (mające siedzibę) i działające na terenie LGD, czyli jednej z 5 gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.