"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wyniki ponownej oceny operacji (autokontroli) w ramach naboru nr 1/2019 dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w związku ze złożonymi protestami

Odsłony: 33

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami powtórnej weryfikacji i oceny wniosków (autokontroli) w ramach naboru nr 1/2019 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” trwającego od 07 do 21 października 2019 r., w związku ze złożonymi protestami przez Wnioskodawców.

Lista operacji wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej oraz protokół z posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" do pobrania poniżej:

Ogłoszenie nr 1/2020/G o naborze wniosków o powierzenie grantów

Odsłony: 96

Ogłoszenie nr 1/2020/G
Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
działająca na terenie gmin Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno,
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin trwania naboru (składania wniosków): od 27 stycznia 2020 r. - do 24 lutego 2020 r. do godziny 16.00.

Zakres tematyczny naboruSzkolenia dotyczące ochrony środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatu i OZE oraz pikniki i festyny ekologiczne, odpowiadająca § 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych wa-runków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664) – wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wyko-rzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

 

Zwołanie posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 03.01.2020 r.

Odsłony: 81

Na podstawie § 12 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 03.01.2020 r. w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia weryfikacji wyników dokonanej przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” oceny operacji.

W/w procedura dotyczy naborów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, oraz uzyskać rekomendacje. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, zamieszkałe (mające siedzibę) i działające na terenie LGD, czyli jednej z 5 gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.