"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

WYNIKI OCENY I WYBORU WNIOSKÓW W RAMACH NABORU NR 3/2018/G

Odsłony: 59

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 23.04.2018 r. dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania o powierzenie grantów w ramach naboru nr 3/2018/G w zakresie integracji społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi.

Na posiedzeniu zaopiniowano również zmiany do umowy Beneficjenta realizujacego operację wybraną do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2016.
Protokół z posiedzenia oraz listy wniosków w załączeniu.

WYNIKI OCENY I WYBORU WNIOSKÓW W RAMACH NABORU NR 2/2018/G

Odsłony: 76

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 04.04.2018 r. dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2018/G o powierzenie grantów na wsparcie inicjatyw służacych zachowaniu dziedzictwa lokalnego.
Protokół z posiedzenia oraz listy wniosków w załączeniu.

OGŁOSZENIE NR 2/2018 O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Odsłony: 71

Ogłoszenie nr 2/2018 w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy

na organizację szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem
lokalnego rynku pracy, w tym dla grup defaworyzowanych

Termin trwania naboru: od 14 maja 2018 r. - do 28 maja 2018 r. do godziny 16.00.

Pobierz:

Zwołanie Posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 23.04.2018 r.

Odsłony: 517

Przewodniczący zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 23.04.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru grantobiorców oraz opiniowania zmian umowy.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Zwołanie Posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 04.04.2018 r.

Odsłony: 918

Przewodniczący zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 04.04.2018 r. (środa) o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru grantobiorców.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Ogłoszenie nr 3/2018/G o naborze wniosków o powierzenie grantów

Odsłony: 392

Ogłoszenie nr 3/2018/G

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny naboru:

Integracja społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi,

odpowiadający § 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772 i 1588) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.