"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wyniki oceny i wyboru operacji własnej LGD LIWOCZ (1/2019/OW) oraz opiniowania zmian umowy

Odsłony: 337

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 20.05.2019 r. dokonano oceny i wyboru do dofinansowania operacji własnej LGD pt. "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą - II edycja", o zakresie tematycznym "Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla grup defaworyzowanych" oraz opiniowania zmian umowy.

Operacja LGD realizowana jest w trybie operacji własnej ponieważ żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji o planowanej do realizacji operacji własnej (nr 1/2019/OW) na stronie www.lgdliwocz.pl, nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Protokół z posiedzenia oraz lista operacji wybranych do dofinansowania w załączeniu.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" - 27 maja 2019 r.

Odsłony: 346

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”
Zaprasza
na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 27.05.2019 r. o godz. 16.00

na Sali Konferencyjnej w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach.

 

 Proponowany porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
 4. Wybór pozostałych Członków prezydium (Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza).
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:   a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu,   b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,     c) zatwierdzenia sprawozdania Rady,   d) udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2018.
 10. Przedstawienie proponowanych zmian do Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022 (LSR) w zakresie zmiany treści rozdziału V Cele i wskaźniki i VII Plan działania oraz załącznika nr 3 i 4 do LSR.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał w załączniku oraz dostepne w biurze Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.

Zwołanie Posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 20.05.2019 r.

Odsłony: 2095

Przewodniczący zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 20.05.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny i wyboru operacji własnej LGD "LIWOCZ" oraz opiniowania zmian umowy.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Ogłoszenie nr 2/2019/G o naborze wniosków o powierzenie grantów

Odsłony: 395

Ogłoszenie nr 2/2019/G
Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
działająca na terenie gmin Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno,
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny naboru:

Budowa małej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, odpowiadająca § 2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861) – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 1/2019/OW

Odsłony: 426

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.), w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla grup defaworyzowanych.

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „LIWOCZ”, jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.lgdliwocz.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeśli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Szczegółowe informacje na temat planowanej operacji własnej można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”, 38-212 Brzyska 11A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, tel. 13 441 03 38, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią informacji - w załączniku.