"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zaproszenie do udziału w warsztacie refleksyjnym - 26 lutego 2019 r.

Odsłony: 308

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

ZAPRASZA

Członków Stowarzyszenia, Członków Organów Statutowych Stowarzyszenia, Beneficjentów oraz wszystkie osoby zainteresowane
wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju

do udziału w warsztacie refleksyjnym,
który odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r., w godz. od 1200 do 1700

w RestauracjiW Starym Ogrodzie” w Jodłowej

39-225 Jodłowa 16

Warsztat refleksyjny 

Chęć udziału w warsztacie można zgłaszać telefonicznie pod nr tel. (13) 44 103 38 do dnia 22 lutego 2019 r. do godz.15.00.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Program warsztatu refleksyjnego:

1) Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.

2) Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD „LIWOCZ” wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.

3) Dyskusja z uczestnikami warsztatu na temat:

        realizacji finansowej i rzeczowej LSR,

        jakości wybieranych projektów,

        stosowanych kryteriów wyboru,

        adekwatności wybieranych projektów do celów LSR i potrzeb społeczności obszaru LGD,

        przyjętego systemu wskaźników w kontekście dostarczanych informacji,

        procedur naboru, wyboru i realizacji projektów,

        skuteczności działań biura LGD,

        ewentualnych zmian w działaniach LGD.

4) Podsumowanie spotkania.

Jednocześnie informujemy, że dane niezbędne do przeprowadzenia warsztatu dotyczące realizacji finansowej i rzeczowej LSR, funkcjonowania LGD i biura, sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD, zastaną udostępnione na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem spotkania. Uczestników warsztatów prosimy o zapoznanie się z w/w materiałami.

Unieważnienie nabrou nr 1/2019/G

Odsłony: 282

Informujemy, że nabór wniosków o powierzenie grantów nr 1/2019/G ogłoszony dnia 10 grudnia 2018 roku został unieważniony (zgodnie z Uchwałą Zarządu LGD „LIWOCZ”).

Powodem unieważnienia naboru jest brak możliwości osiągnięcia planowanych w wyniku naboru celów ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć oraz zakładanych wskaźników ich realizacji, do których osiągnięcia zobowiązana jest Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” w ramach wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022.

Rekrutacja do projektu "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą" realizowanego przez LGD LIWOCZ

Odsłony: 663

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” informuje, że z dniem 21.01.2019 r. rozpocznie rekrutację do projektu pt. „Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe – twoją szansą”.
W ramach projektu realizowane będą bezpłatne szkolenia zawodowe:
- Prawo jazdy kat. C, C+E z kwalifikacją wstępna przyśpieszoną do przewozu rzeczy
- Specjalista ds. rachunkowości – Samodzielny księgowy
- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na obszarze gmin: Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno.
Szczególnie preferowane są osoby spełniające kryteria grupy defaworyzowanej, tj.:
- bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne,
- niepełnosprawne,
- w wieku 18-25 lat,
- w wieku 45+
Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy:
- zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
- wypełnić Formularz zgłoszeniowy oraz złożyć go wraz z niezbędnymi załącznikami w Biurze LGD „LIWOCZ” pod adresem 38-212 Brzyska 11A (budynek GOPS Brzyska).
Uczestnicy szkoleń otrzymają również wsparcie dodatkowe w postaci:
- ubezpieczenia od NNW,
- zwrot kosztów dojazdu,
- bufet szkoleniowy.
Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane od 21.01.2019 r. do 28.02.2019 r.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl oraz w Biurze LGD.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (13) 44 103 38.

 

Informacja o projekcie LGD LIWOCZ

Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

Ogłoszenie nr 1/2019/G o naborze wniosków o powierzenie grantów

Odsłony: 628
Ogłoszenie nr 1/2019/G
Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
działająca na terenie gmin Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno,
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Zakres tematyczny:

Budowa małej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, odpowiadająca § 2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772 i 1588) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI WŁASNEJ LGD LIWOCZ (2/OW/2018)

Odsłony: 1262

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 08.10.2018 r. dokonano ponownej oceny i wyboru do dofinansowania operacji własnej LGD o zakresie tematycznym "Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla grup defaworyzowanych".

Operacja realizowana jest w trybie operacji własnej ponieważ żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji o planowanej do realizacji operacji własnej (nr 1/2018/OW) na stronie www.lgdliwocz.pl, nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Protokół z posiedzenia oraz lista operacji wybranych do dofinansowania w załączeniu.

Zwołanie Posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 08.10.2018 r.

Odsłony: 2437

Przewodniczący zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 08.10.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny i wyboru operacji własnej LGD "LIWOCZ".

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.