"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Dodatkowe środki na rozwój lokalny obszaru LGD "LIWOCZ"

Odsłony: 63

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 14.10.2021 r. Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zawarła z Zarządem Województwa Podkarpackiego aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji rozwoju lokalnego, w wyniku którego zwiększeniu uległ budżet Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022, o kwotę 621 000,00 euro.
Dodatkowo pozyskane środki są przeznaczone na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, czyli premie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką lub rekreacją lub kulturą.

Na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku planowane są nabory wniosków w tym zakresie. 

Formularze wniosków i umów - Wdrażanie LSR

Odsłony: 63

Aktualne formularze wniosków i umów dla operacji w ramach wdrażania LSR dostępne są pod poniższymi linkami.

1. Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - link: https://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-2 

oraz https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-premie

 

2. Operacje w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pozostałe) - link: https://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

oraz https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" - 27.09.2021 r.

Odsłony: 115

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”
Zaprasza na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”,
które odbędzie się w dniu 27.09.2021 r. (poniedziałek) o godz. 1600 na Sali Bankietowej BIANCO, Zawadka Brzostecka 14B, 39-230 Brzostek.

Proponowany porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”:
1) Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
3) Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
4) Wybór pozostałych Członków prezydium (Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza).
5) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6) Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu.
7) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8) Przedstawienie sprawozdania Rady.
9) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu,
b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady,
d) udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2020,
10) Przedstawienie proponowanych zmian do Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022 (LSR).
11) Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru.
12) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia LSR,
b) uchwalenia Lokalnych Kryteriów Wyboru,
13) Sprawy różne.
14) Zakończenie obrad.

Projekty uchwał są dostępne do pobrania poniżej oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.

KONSULTACJE SPOŁECZNE - AKTUALIZACJA LSR na lata 2016-2022 (wrzesień 2021 r.)

Odsłony: 462

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Brzyska, Skołyszyn oraz Brzostek, Jodłowa, Pilzno.
Informujemy, iż zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, stanowiącą załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata
2016-2022.
Zaproponowane zmiany dotyczą zwiększenia budżetu działania LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w związku procedowaną zamianą PROW na lata 2014-2020, w tym w oparciu o warunki wynikające z pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (znak: WPR.wao.510.35.2021) z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Proponowane zmiany w LSR obejmują m.in.:
- zwiększenie kwoty środków na przedsięwzięcie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
- zwiększenie kwoty środków na przedsięwzięcie w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką lub rekreacją lub kulturą,
- zwiększenie kwoty środków na koszty bieżące,
- zwiększenie wartości wskaźników w tym produktu i rezultatu w związku ze zwiększeniem środków na powyższe działania i przedsięwzięcia.

Konsultacje dotyczą jedynie zaproponowanych zmian zaznaczonych kolorem zielonym w LSR, a proponowane elementy do usunięcia zostały przekreślone.
Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR można wnosić pisemnie, w tym na adres e-mail LGD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 24.09.2021 r. do godziny 15.00.
Projekt zmian do pobrania:

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, oraz uzyskać rekomendacje. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, zamieszkałe (mające siedzibę) i działające na terenie LGD, czyli jednej z 5 gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.