Ułatwienia dostępu

Zawarcie umowy na realizację LSR na lata 2023-2029

LSR2023 2029 1W dniu 09.01.2024 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ", reprezentowane przez Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, zawarło z Zarządem Województwa Podkarpackiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2029 na kwotę 3 379 670,55 euro.

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023 – 2029 dla obszaru 5 gmin, tj. Brzyska, Brzostek, Jodłowa, Pilzno i Skołyszyn, będzie wdrażana w ramach:
• Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (I 13.1. – LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)), finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz
• Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (Priorytet 8 – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność), finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Cele Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nakierowane są przede wszystkim na:
• tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu miejsc pracy poprzez rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnych zasobów i innowacyjne rozwiązania, a także aktywizację polegającą na podnoszeniu kompetencji zawodowych i cyfrowych,
• poprawę dostępu do edukacji, wiedzy, rozwoju zainteresowań oraz oferty spędzania czasu wolnego, oraz
• włączenie społeczne seniorów, ludzi młodych oraz osób w niekorzystnej sytuacji i potrzebujących wsparcia.

LGD Liwocz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
Brzyska 11A, 38-212 Brzyska
tel. (13) 44 103 38, www: https://lgdliwocz.pl/, e-mail: lgdliwocz@wp.pl


Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS+ oraz EFRROW
Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”