Ułatwienia dostępu

Członkostwo

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrażający na piśmie deklarację takiego działania.

Roczne składki wynoszą:

 • dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – 24 zł
 • dla osób fizycznych – 12 zł

Składka może być płatna w równych ratach przez cały rok.
Wpłat można dokonywać na konto Bank Spółdzielczy w Kołaczycach - numer 73 8626 0002 2001 0009 2395 0001

Wypełnioną deklarację członkowską prosimy wysłać na adres:
Stowarzyszenie LGD "LIWOCZ"
38-212 Brzyska 11A

Członkostwo przyznaje Zarząd. Uchwała w sprawie przyjęcia nowego członka zostaje podjęta większością 2/3 głosów. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia, zainteresowany powinien być powiadomiony w przeciągu 14 dni od jej przyjęcia. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Członkowie zwyczajni LGD mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz LGD;
 2. uczestniczyć w zebraniach LGD z głosem decydującym;
 3. korzystać z pierwszeństwa w uczestniczeniu we wszystkich przedsięwzięciach LGD oraz pomocy w samokształceniu;
 4. proponować i inicjować nowe treści i formy działalności merytorycznej, organizacyjnej LGD zgodnie z jego celami i odpowiednio do potrzeb społecznych i własnych możliwości.

Członkowie zwyczajni LGD mają obowiązek:

 1. aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji wszystkich form działalności LGD;
 2. dbać o dobre imię i autorytet LGD;
 3. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz LGD;
 4. regularnie opłacać składki;
 5. brać udział w Walnym Zebraniu.

Zgodnie z §9 i §10 Statutu LGD „LIWOCZ"

1. Członkostwo w LGD ustaje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji członka;

2) śmierci członka będącego osobą fizyczną;

3) utraty przez osobę fizyczną pełnej zdolności do czynności prawnych;

4) utraty przez osobę fizyczną praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

5) likwidacji członka LGD nie będącego osobą fizyczną;

2. Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje w przypadku:

1) zalegania z zapłatą składek przez okres co najmniej 1 roku i nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych Walnych Zebraniach Członków,po uprzednim upomnieniu przez Zarząd;

2) działania na szkodę Stowarzyszenia.

Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów. O uchwale o skreśleniu lub wykluczeniu zainteresowany powinien być powiadomiony w przeciągu 14 dni od jej podjęcia. Od uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Do pobrania: 

 Lista Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LIWOCZ
Usuń plik (Lista członków LGD LIWOCZ_2023.pdf) Deklaracja członkowskaUsuń plik (deklaracja_czlonkowska.pdf)

Organy LGD

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LGD „LIWOCZ”

Grzegorz Kudłacz – Prezes Zarządu
Michał Rolnicki – Wiceprezes Zarządu
Edyta Latocha – Wiceprezes Zarządu
Justyna Furmankiewicz – Sekretarz Zarządu
Mariusz Delikat – Członek Zarządu

 

RADA STOWARZYSZENIA LGD „LIWOCZ”

Rafał Papciak – Przewodniczący Rady
Daniel Jurek – Zastępca Przewodniczącego Rady
Daniel Wójcik – Sekretarz Rady
Lidia Kumięga – Członek Rady
Adam Pawlik – Członek Rady
Krzysztof Sobczyk – Członek Rady
Stanisław Święch – Członek Rady

 

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA LGD „LIWOCZ”

Zbigniew Lemek – Przewodniczący

Elżbieta Łępa -  Sekretarz
Anna Głogowska
Wiesław Reczek
Lucyna Madej

O LGD „LIWOCZ”

Nazwa LGD Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
Status prawny Stowarzyszenie
Data wpisu do KRS 28.08.2008 r. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000312600
Organ sprawujący nadzór Marszałek Województwa Podkarpackiego

HISTORIA

Pierwsze pomysły utworzenia LGD pojawiły się już w 2007 roku. Głównymi inicjatorami tego działania byli wójtowie, a szczególnie Ryszard Papciak – Wójt Gminy Brzyska. Pierwowzór obecnej Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” stanowiło Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Góra Liwocz”, które utworzone zostało w ramach Pilotażowego Programu Leader+ w dniu 19 września 2004 roku a w dniu 18 listopada 2004 r. zostało wpisane do rejestru sądowego (KRS) nr: 221710 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Przygotowana wówczas Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmowała obszar gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Kołaczyce i Skołyszyn. Siedzibą stowarzyszenia była miejscowość Brzyska. Stowarzyszenie „Góra Liwocz”
w ramach swojego działania wydało pozycje książkową: „Wspomnienia o Księdzu Prałacie Władysławie Gwoździckim [1900-1988]. Pamięcią serca pisane”, ponadto pozyskało środki na rozpoczęcie cyklicznej imprezy pn. „Dni Liwocza - czyli ratujmy zanikające zawody i umiejętności rzemieślnicze bo to wielkie bogactwo naszej kultury”.

Prace nad utworzeniem LGD w obecnej formie rozpoczęły się już w II połowie 2007r. gdy gminy wyraziły chęć działania w partnerstwie. Pierwsze spotkanie związane z powstaniem partnerstwa rozpoczęły się od szkolenia przeprowadzonego w Brzyskach w maju 2008 r. przez pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Pana T. Płoszaja. Spotkanie to miało charakter informacyjny o możliwościach, jakie daje Lokalna Grupa Działania. Po tym spotkaniu w miarę regularnie rozpoczęły się spotkania robocze przedstawicieli poszczególnych gmin, w których często brali udział sami wójtowie. Ostatecznie w dniu 01.07.2008 r. po wcześniejszym nawiązaniu partnerstwa z przedstawicielami trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego doszło do spotkania założycielskiego. Odbyło się ono w Brzyskach. Wzięło w nim udział 26 członków założycieli.

W dniu 05.01.2009 r. Walne Zebranie Członków LGD „LIWOCZ” uchwaliło Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2009 – 2015. W strategii zaplanowano do realizacji następujące cele:

1. Cel ogólny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie naturalnych i kulturowych zasobów dla podniesienia atrakcyjności, rozwoju turystyki i sportu, a w nim cele szczegółowe:

1.1 Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez rozwój usług publicznych i komercyjnych

1.2 Wzrost kompetencji mieszkańców obszaru w zakresie kultywowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego

2. Cel ogólny 2: Rozwój małej przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, a w nim cel szczegółowy:

2.1 Wspieranie mieszkańców obszaru w podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej


W dniu 21.05.2009 r. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia podpisali umowę ramową na realizację LSR.

Przez okres realizacji LSR na lata 2009 – 2015, LGD ogłosiło 27 naborów wniosków. W wyniku ogłoszonych naborów wpłynęło 175 wniosków, do dofinansowania wybrano 139 wniosków, a zrealizowano 109. Został zrealizowany również projekt współpracy z dwoma innymi lokalnymi grupami działania. Z dniem 30.06.2015 r. zakończyliśmy realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, a stopień realizacji budżetu w ramach działania 4.1/413 wyniósł prawie 96%, a wskaźnik realizacji działania 4.1/413 do całego budżetu LGD wyniósł 79,15%. Przyjęte wówczas wskaźniki zostały osiągnięte, a przyglądając się szczególnie zrealizowanym operacjom uznać należy, że przyczyniły się one z jednej strony do zintegrowania zasobów ludzkich, jak również zasobów instytucjonalnych. Poziom współpracy zarówno samorządów jak i przedsiębiorców skupionych wokół Lokalnej Grupy Działania znacznie się polepszył. Relacje pomiędzy przedstawicielami z różnych sektorów polepszyły się i nabrały charakteru wspólnego zaufania ale i poczucia, że tylko współpraca może przynieść wymierne korzyści.

Poza realizacją LSR, LGD realizowała również inne projekty. W 2009 r. realizowała na terenie gminy Brzyska projekt w ramach Programu Integracji Społecznej, który był skierowany dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brzyska i polegał na organizowaniu zajęć rekreacyjno – sportowych.

Kolejnym był projekt pt.: „Agroturystyka – inwestycją w przyszłość”. Realizowany w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach POKL.

NOWY ETAP

W dniu 4 maja 2016 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę ocenionych Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), na której znalazła się również LSR opracowana przez LGD „LWOCZ”.

W dniu 23.05.2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” podpisało umowę na wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022. Łączna kwota otrzymanej pomocy to 7 911 000 zł, w tym 6 300 000 zł jest przeznaczone na realizację operacji ujętych w LSR, z czego 3 150 000 zł na wsparcie związane z rozpoczęciem i rozwojem działalności gospodarczej.

Zapraszamy również do zapoznania się artykułem m.in. na temat walorów przyrodniczych i  architektonicznych obszaru LGD „LIWOCZ”: http://www.twojejaslo.pl

LGD Liwocz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
Brzyska 11A, 38-212 Brzyska
tel. (13) 44 103 38, www: https://lgdliwocz.pl/, e-mail: lgdliwocz@wp.pl


Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS+ oraz EFRROW
Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”