Ułatwienia dostępu

LSR2023 2029 1W dniu 09.01.2024 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ", reprezentowane przez Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, zawarło z Zarządem Województwa Podkarpackiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2029 na kwotę 3 379 670,55 euro.

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023 – 2029 dla obszaru 5 gmin, tj. Brzyska, Brzostek, Jodłowa, Pilzno i Skołyszyn, będzie wdrażana w ramach:
• Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (I 13.1. – LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)), finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz
• Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (Priorytet 8 – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność), finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Cele Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nakierowane są przede wszystkim na:
• tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu miejsc pracy poprzez rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnych zasobów i innowacyjne rozwiązania, a także aktywizację polegającą na podnoszeniu kompetencji zawodowych i cyfrowych,
• poprawę dostępu do edukacji, wiedzy, rozwoju zainteresowań oraz oferty spędzania czasu wolnego, oraz
• włączenie społeczne seniorów, ludzi młodych oraz osób w niekorzystnej sytuacji i potrzebujących wsparcia.


GMINY CZŁONKOWSKIE

Gmina Brzostek Gmina Brzyska Gmina Jodlowa Gmina Pilzno Gmina Skolyszyn

Gmina Brzostek

Gmina Brzyska

Gmina Jodłowa

Gmina Pilzno

Gmina Skołyszyn

 

LGD Liwocz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
Brzyska 11A, 38-212 Brzyska
tel. (13) 44 103 38, www: https://lgdliwocz.pl/, e-mail: lgdliwocz@wp.pl


Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS+ oraz EFRROW
Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”