Ułatwienia dostępu

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrażający na piśmie deklarację takiego działania.

Roczne składki wynoszą:

 • dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – 24 zł
 • dla osób fizycznych – 12 zł

Składka może być płatna w równych ratach przez cały rok.
Wpłat można dokonywać na konto Bank Spółdzielczy w Kołaczycach - numer 73 8626 0002 2001 0009 2395 0001

Wypełnioną deklarację członkowską prosimy wysłać na adres:
Stowarzyszenie LGD "LIWOCZ"
38-212 Brzyska 11A

Członkostwo przyznaje Zarząd. Uchwała w sprawie przyjęcia nowego członka zostaje podjęta większością 2/3 głosów. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia, zainteresowany powinien być powiadomiony w przeciągu 14 dni od jej przyjęcia. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Członkowie zwyczajni LGD mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz LGD;
 2. uczestniczyć w zebraniach LGD z głosem decydującym;
 3. korzystać z pierwszeństwa w uczestniczeniu we wszystkich przedsięwzięciach LGD oraz pomocy w samokształceniu;
 4. proponować i inicjować nowe treści i formy działalności merytorycznej, organizacyjnej LGD zgodnie z jego celami i odpowiednio do potrzeb społecznych i własnych możliwości.

Członkowie zwyczajni LGD mają obowiązek:

 1. aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji wszystkich form działalności LGD;
 2. dbać o dobre imię i autorytet LGD;
 3. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz LGD;
 4. regularnie opłacać składki;
 5. brać udział w Walnym Zebraniu.

Zgodnie z §9 i §10 Statutu LGD „LIWOCZ"

1. Członkostwo w LGD ustaje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji członka;

2) śmierci członka będącego osobą fizyczną;

3) utraty przez osobę fizyczną pełnej zdolności do czynności prawnych;

4) utraty przez osobę fizyczną praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

5) likwidacji członka LGD nie będącego osobą fizyczną;

2. Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje w przypadku:

1) zalegania z zapłatą składek przez okres co najmniej 1 roku i nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych Walnych Zebraniach Członków,po uprzednim upomnieniu przez Zarząd;

2) działania na szkodę Stowarzyszenia.

Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów. O uchwale o skreśleniu lub wykluczeniu zainteresowany powinien być powiadomiony w przeciągu 14 dni od jej podjęcia. Od uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Do pobrania: 

 Lista Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LIWOCZ
Usuń plik (Lista członków LGD LIWOCZ_2023.pdf) Deklaracja członkowskaUsuń plik (deklaracja_czlonkowska.pdf)

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LGD „LIWOCZ”

Grzegorz Kudłacz – Prezes Zarządu
Michał Rolnicki – Wiceprezes Zarządu
Edyta Latocha – Wiceprezes Zarządu
Justyna Furmankiewicz – Sekretarz Zarządu
Mariusz Delikat – Członek Zarządu

 

RADA STOWARZYSZENIA LGD „LIWOCZ”

Rafał Papciak – Przewodniczący Rady
Daniel Jurek – Zastępca Przewodniczącego Rady
Daniel Wójcik – Sekretarz Rady
Lidia Kumięga – Członek Rady
Adam Pawlik – Członek Rady
Krzysztof Sobczyk – Członek Rady
Stanisław Święch – Członek Rady

 

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA LGD „LIWOCZ”

Zbigniew Lemek – Przewodniczący

Elżbieta Łępa -  Sekretarz
Anna Głogowska
Wiesław Reczek
Lucyna Madej
Nazwa LGD Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
Status prawny Stowarzyszenie
Data wpisu do KRS 28.08.2008 r. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000312600
Organ sprawujący nadzór Marszałek Województwa Podkarpackiego

HISTORIA

Pierwsze pomysły utworzenia LGD pojawiły się już w 2007 roku. Głównymi inicjatorami tego działania byli wójtowie, a szczególnie Ryszard Papciak – Wójt Gminy Brzyska. Pierwowzór obecnej Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” stanowiło Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Góra Liwocz”, które utworzone zostało w ramach Pilotażowego Programu Leader+ w dniu 19 września 2004 roku a w dniu 18 listopada 2004 r. zostało wpisane do rejestru sądowego (KRS) nr: 221710 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Przygotowana wówczas Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmowała obszar gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Kołaczyce i Skołyszyn. Siedzibą stowarzyszenia była miejscowość Brzyska. Stowarzyszenie „Góra Liwocz”
w ramach swojego działania wydało pozycje książkową: „Wspomnienia o Księdzu Prałacie Władysławie Gwoździckim [1900-1988]. Pamięcią serca pisane”, ponadto pozyskało środki na rozpoczęcie cyklicznej imprezy pn. „Dni Liwocza - czyli ratujmy zanikające zawody i umiejętności rzemieślnicze bo to wielkie bogactwo naszej kultury”.

Prace nad utworzeniem LGD w obecnej formie rozpoczęły się już w II połowie 2007r. gdy gminy wyraziły chęć działania w partnerstwie. Pierwsze spotkanie związane z powstaniem partnerstwa rozpoczęły się od szkolenia przeprowadzonego w Brzyskach w maju 2008 r. przez pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Pana T. Płoszaja. Spotkanie to miało charakter informacyjny o możliwościach, jakie daje Lokalna Grupa Działania. Po tym spotkaniu w miarę regularnie rozpoczęły się spotkania robocze przedstawicieli poszczególnych gmin, w których często brali udział sami wójtowie. Ostatecznie w dniu 01.07.2008 r. po wcześniejszym nawiązaniu partnerstwa z przedstawicielami trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego doszło do spotkania założycielskiego. Odbyło się ono w Brzyskach. Wzięło w nim udział 26 członków założycieli.

W dniu 05.01.2009 r. Walne Zebranie Członków LGD „LIWOCZ” uchwaliło Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2009 – 2015. W strategii zaplanowano do realizacji następujące cele:

1. Cel ogólny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie naturalnych i kulturowych zasobów dla podniesienia atrakcyjności, rozwoju turystyki i sportu, a w nim cele szczegółowe:

1.1 Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez rozwój usług publicznych i komercyjnych

1.2 Wzrost kompetencji mieszkańców obszaru w zakresie kultywowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego

2. Cel ogólny 2: Rozwój małej przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, a w nim cel szczegółowy:

2.1 Wspieranie mieszkańców obszaru w podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej


W dniu 21.05.2009 r. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia podpisali umowę ramową na realizację LSR.

Przez okres realizacji LSR na lata 2009 – 2015, LGD ogłosiło 27 naborów wniosków. W wyniku ogłoszonych naborów wpłynęło 175 wniosków, do dofinansowania wybrano 139 wniosków, a zrealizowano 109. Został zrealizowany również projekt współpracy z dwoma innymi lokalnymi grupami działania. Z dniem 30.06.2015 r. zakończyliśmy realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, a stopień realizacji budżetu w ramach działania 4.1/413 wyniósł prawie 96%, a wskaźnik realizacji działania 4.1/413 do całego budżetu LGD wyniósł 79,15%. Przyjęte wówczas wskaźniki zostały osiągnięte, a przyglądając się szczególnie zrealizowanym operacjom uznać należy, że przyczyniły się one z jednej strony do zintegrowania zasobów ludzkich, jak również zasobów instytucjonalnych. Poziom współpracy zarówno samorządów jak i przedsiębiorców skupionych wokół Lokalnej Grupy Działania znacznie się polepszył. Relacje pomiędzy przedstawicielami z różnych sektorów polepszyły się i nabrały charakteru wspólnego zaufania ale i poczucia, że tylko współpraca może przynieść wymierne korzyści.

Poza realizacją LSR, LGD realizowała również inne projekty. W 2009 r. realizowała na terenie gminy Brzyska projekt w ramach Programu Integracji Społecznej, który był skierowany dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brzyska i polegał na organizowaniu zajęć rekreacyjno – sportowych.

Kolejnym był projekt pt.: „Agroturystyka – inwestycją w przyszłość”. Realizowany w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach POKL.

NOWY ETAP

W dniu 4 maja 2016 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę ocenionych Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), na której znalazła się również LSR opracowana przez LGD „LWOCZ”.

W dniu 23.05.2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” podpisało umowę na wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022. Łączna kwota otrzymanej pomocy to 7 911 000 zł, w tym 6 300 000 zł jest przeznaczone na realizację operacji ujętych w LSR, z czego 3 150 000 zł na wsparcie związane z rozpoczęciem i rozwojem działalności gospodarczej.

Zapraszamy również do zapoznania się artykułem m.in. na temat walorów przyrodniczych i  architektonicznych obszaru LGD „LIWOCZ”: http://www.twojejaslo.pl


GMINY CZŁONKOWSKIE

Gmina Brzostek Gmina Brzyska Gmina Jodlowa Gmina Pilzno Gmina Skolyszyn

Gmina Brzostek

Gmina Brzyska

Gmina Jodłowa

Gmina Pilzno

Gmina Skołyszyn

 

LGD Liwocz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
Brzyska 11A, 38-212 Brzyska
tel. (13) 44 103 38, www: https://lgdliwocz.pl/, e-mail: lgdliwocz@wp.pl


Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS+ oraz EFRROW
Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”