Ułatwienia dostępu

Zasady przyznawania i wypłaty pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami udzielania dofinansowań w ramach wdrażnia Straterii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2023-2029.

Planowane do realizacji zakresy wsparcia to:

  1. Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie i rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej.
  2. Rozwój pozarolniczych finkcji małych gospodarstw rolnych w zakresie tworzenia lub rozwijania gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych i gospodarstw opiekuńczych.
  3. Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej.
  4. Ochrona dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego polskiej wsi.
  5. Kształtowanie świadomości obuwatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki, wsparcie rozwoju wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjności, cyfryzacji lub przedsiębiorczości, a także wzmacnianie liderów życia publicznego i społecznego, z wyłaczeniem inwestycji infrastrukturalnych.

 

Wytyczne_szczegółowe_LEADER_Wdrażanie_LSR.pdf

Wytyczne_podstawowe_w_zakresie_pomocy_finansowej_w_ramach_PS_WPR

LGD Liwocz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
Brzyska 11A, 38-212 Brzyska
tel. (13) 44 103 38, www: https://lgdliwocz.pl/, e-mail: lgdliwocz@wp.pl


Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS+ oraz EFRROW
Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”