Ułatwienia dostępu

Dokumenty programowe/RLKS/- Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośc (LSR) na lata 2023-2029 Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" będzie wdrażana m.in. w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i finansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW).

W LSR zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć w ramach PS WPR:

  • P.1.1 Rozwój gospodarczy w oparciu o lokalne zasoby, z możliwością wykorzystania rozwiązań innowacyjnych, tj. wsparcie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tworzenia gospodarstw agroturystycznych, tworzenia zagród edukacyjnych oraz gospodarstw opiekuńczych, a także rozwijania pozarolniczej działalności gospodarczej, rozwijania gospodarstw agroturystycznych, rozwijania zagród edukacyjnych i gospodarstw opiekuńczych.
  • P.2.4 Rozwój infrastryktury edukacyjnej i czasu wolnego
  • P.2.3 Wsparcie inicjatyw służących zachowaniu i pogłębianiu wiedzy na temat dziedzictwa lokalnej kultury i tradycji
  • P.3.3 Kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz wsparcie inicjatyw aktywizujących i integrujących, w tym integracja międzypokoleniowa.

Wszelkie informacje na temat Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/plan-strategiczny-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-27

Ważne dokumenty regulujące wdrażanie LSR w zakresie przedsięwzięć finansowanych w ramach PS WPR to:

Plan_Strategiczny_dla_Wspólnej_Polityki_Rolnej_na_lata_2023-2027_wersja_skróc_3_2_RLKS_str.751.pdf

Wytyczne_szczegółowe_LEADER_Wdrażanie_LSR_-_PODPISANE_28_03_2024.pdf

Wytyczne_MRiRW_w_zakresie_realizacji_PS_WPR_na_lata_2023_2027_WLSR_Proj.Grantowe_1.pdf

Wytyczne_podstawowe_w_zakresie_pomocy_finansowej_w_ramach_PS_WPR_wersja_obowiązująca_od_16082023.pdf

 

LGD Liwocz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
Brzyska 11A, 38-212 Brzyska
tel. (13) 44 103 38, www: https://lgdliwocz.pl/, e-mail: lgdliwocz@wp.pl


Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS+ oraz EFRROW
Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”